0493 – 34 29 17

Spring in je zwembad en val in de prijzen!

Ga jij in de prijzen vallen? Maak 3 x kans!! in de maande juni/ juli en augustus

 

Stuur je mooiste plonzen in uw binnen of buiten zwembad en ding mee naar deze mooie relax fauteuille (t.w.v. € 220,00- kleur kan afwijkend zijn van de foto ) voor in en rondom het zwembad. Ziet u het al voor zich heerlijk dobberen met een lekker koud drankje! 

Stuur uw video of foto in naar info@inbouwzwembaden.nl 

  • Vermeld hierbij uw   Naam /  Adres / Woonplaats /  Mail adres
  • Zie onze voorwaarden onder de filmpjes

Voorbeelden van onze zwemmers:

 

 


Voorwaarden Artikel 1 Algemeen
1.1 Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen.
1.2 Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de Actie. 
1.3 Medewerkers van Di-Jo zwembaden zijn uitgesloten van deelname.  
1.4 Deelname aan de Actie is gratis. Investeringen ten behoeve van de Actie gedaan door de deelnemer van welke aard dan ook zijn voor eigen rekening.
1.5 Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de Actievoorwaarden en verklaart hij of zij zich te zullen houden aan de voorwaarden die aan de Actie zijn verbonden en/of op enigerlei wijze daarop betrekking hebben.

Artikel 2 Gegevens/Privacyverklaring 
2.1 Om mee te doen aan de Actie vragen wij u uw naam adres woonplaats en mail adres. 
2.2 Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. Deelnemers die onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekken, kunnen worden uitgesloten van deelname en kunnen geen aanspraak maken op deze prijs.
2.3 De gegevens die Di-Jo zwembaden vraagt met deelname aan deze Actie worden opgenomen in het gegevens bestand van Di-Jo Zwembaden en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
2.4 De door deelnemers jonger dan 18 jaar verstrekte gegevens zullen zonder toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan ten behoeve van deelname aan de Actie.
2.5 De door deelnemers van 18 jaar en ouder verstrekte gegevens kunnen en mogen door Di-Jo Zwembaden worden gebruikt voor andere (commerciële) doeleinden.
 

Artikel 3 Hoe en wanneer kan je meedoen? 
3.1 De Actie loopt vanaf 1 mei en de trekkingen zullen plaats vinden op 30 juni / 31 juli en 31 augustus 2017.
3.2 De deelname is gratis. 
3.3 Per woon adres mogen maximaal 10 leuke foto 's  en/of video's worden ingezonden. Winnaars worden geselecteerd uit alle deelnemers die alle gegevens hebben ingevuld.
  

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars 
4.1 Op de trekkings data  30 juni / 31 juli en 31 augustus word 1 prijs winnaar geloot.  
4.2 Met de winnaar[s] van de Actie zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen over de uitreiking van de prijs, tenzij duidelijk is dat de winnaars op andere wijze worden bekend gemaakt (bijvoorbeeld op onze website).
4.3 Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
4.4 Indien je de winnaar van een prijs bent, geef je Di-Jo zwembaden hierbij toestemming om jouw naam en /of beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld (van de foto en de mogelijke prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze Actie en verder commerciele doeleinden.

Artikel 5 Prijzen 

5.1 Door mee te doen aan de Actie maak je kans op de relax fauteuille ter waarde van € 220,00. De kleur van uw prijs kan afwijkend zijn van de getoonde afbeelding.

5.2 Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Di-Jo zwembaden 


Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring 
6.1 Ondanks de constante zorg en aandacht die Di-Jo zwembaden besteedt aan de samenstelling en functionaliteit van deze Actie, kan Di-Jo zwembaden niet uitsluiten dat de actiesite onvolledige en/of onjuiste informatie bevat. Voor Di-Jo Zwembaden is het ook onmogelijk om vooraf bijvoorbeeld informatie/bijdragen die door deelnemers via en/of verband houdende met de Actiesite verstrekt en/of openbaar gemaakt worden, te screenen.
6.2 Di-Jo Zwembaden en of anderszins door Di-Jo Zwembaden bij de actie betrokken derde(n) zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de Actie en/of het gebruik (door de deelnemer) van deze actie en vermelde info verstrekt op deze actiesite.
6.3 De deelnemer is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor diens gebruik van de Actiesite, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, de informatie/bijdragen die door de deelnemer wordt verstrekt via de actiesite. Deelnemer vrijwaart Di-Jo Zwembaden haar partner(s) en anderszins door Di-Jo Zwembaden  bij de actie betrokken derde(n) volledig voor alle mogelijke schade van derde(n) op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het gebruik door de deelnemer van de Actiesite.

Artikel 7 Rechten Di-Jo Zwembaden
7.1 Di-Jo Zwembaden behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de Actie te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Di-Jo Zwembaden hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
7.2 Di-Jo Zwembaden behoudt zich tevens het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de Actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
7.3 Di-Jo Zwembaden behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om (verdere) deelname door personen (tussentijds) te weigeren en/of personen (tussentijds) uit te sluiten van het winnen van prijzen, zonder dat Di-Jo Zwembaden daarvoor een reden hoeft te verstrekken. 

Artikel 8 Gebruik van Actiesite
8.1 De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de Actiesite, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen berusten bij Di-Jo Zwembaden en/of één van haar licentiegevers.
8.2 De Actiesite mag uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Di-Jo Zwembaden is gegeven.

Artikel 9 Contact 
Als je vragen, klachten of opmerkingen hebt over de Actie of over de website, neem dan contact met ons op:  Tel: 0493-342917 Mob:06-53190468  liefst tijdens onze reguliere openingstijden

Artikel 10 Diversen 
10.1 Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
10.2 Op deze Actie zijn onze algemene voorwaarden en privacyverklaring van toepassing. 
10.4 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

Bel me terug
Naam: *
Telefoonnummer: *