Menu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Di-Jo Zwembaden B.V.

Artikel 1 Definities

1.1                 Di-Jo Zwembaden B.V., statutair gevestigd te Bakel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66984963 en hierna te noemen: Di-  Jo Bezoekadres: Hoofdstraat 43 te Liessel.

1.2                 Opdrachtgever: De natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst sluit met Di-Jo.

1.3                 Website van Di-Jo: De website van Di-Jo te bereiken via www.inbouwzwembaden.nl, www.di-jo.nl of www.zwembadwater.info.

1.4                 Producten: Het meest omvattende begrip van een zaak of goed dat geleverd wordt door      Di-Jo. Hieronder valt zeker te verstaan: inbouwzwembaden, opzet zwembaden en aanverwante artikelen.

1.5                 Diensten: alle activiteiten die Di-Jo uitvoert in opdracht van de opdrachtgever. Hieronder zijn zeker te verstaan het leveren van producten en diensten, het ontwerpen van zwembaden, zwembadaanleg, zwembad onderhoud en eventuele andere werkzaamheden die Di-Jo uitvoert.

1.6                 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand waarbij de klant via een door Di-Jo georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten bij Di-Jo en waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1                  De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Di-Jo deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

2.2                  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Di-Jo die strekken tot de verkoop van producten en het leveren van diensten.

2.3                  De eventueel door opdrachtgever gehanteerde inkoop voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Di-Jo.

2.4                  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

2.5                  In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.

2.6                  De inhoud van deze site evenals de inhoud van alle andere uitingen van Di-Jo op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Di-Jo kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Di-Jo is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1                  Bij de op de website van Di-Jo aangeboden producten worden product specificaties vermeld evenals de prijs van het product inclusief BTW en eventuele verzendkosten.

3.2                  Alle offertes zijn dertig (30) dagen geldig voor aanvaarding. Daarna hebben zij een louter informatieve waarde.

3.3                  De op de website van Di-Jo aangeboden producten bevatten een zo accuraat mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding van het aangeboden product.

3.4                  Indien in de omschrijvingen en/of afbeeldingen zoals beschreven in artikel 3.2 in werkelijkheid anders uitvallen maakt dat Di-Jo op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de klant.

3.5                  Di-Jo verschaft de klant informatie over de verwachte levertijd van het product, deze termijn is slechts indicatief.

Artikel 4 Tot stand komen van een overeenkomst

4.1                  Overeenkomsten komen tot stand nadat de klant een door Di-Jo uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en Di-Jo akkoord is gegaan met deze aanvaarding.

4.2                  Een overeenkomst komt ook tot stand indien Di-Jo aanvangt met de levering van producten en/of diensten aan de klant.

4.3                  Het staat Di-Jo altijd vrij om zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een door een klant aanvaard aanbod. Indien de klant al betaling heeft verricht aan Di-Jo zal Di-Jo dit bedrag onmiddellijk na weigering terug boeken aan de klant.

Artikel 5 Meerwerk

5.1                 Er kunnen extra kosten voor meerwerk in rekening gebracht worden van de opdrachtgever:

 • wanneer opdrachtgever een wijziging wilt aanbrengen in een ontwerp;
 • wanneer bestekswijzigingen plaats vinden;
 • wanneer opdrachtgever niet aan haar informatieplicht heeft  voldaan zoals bepaald in artikel 10.3;
 • wanneer situaties zich voordoen die voor extra kosten/werk zorgen en redelijkerwijs niet door Di-Jo verwacht had kunnen worden.

5.2                 Wanneer Di-Jo vermoedt dat er sprake is van meerwerk dan dient Di-Jo zo snel mogelijk opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 6 Oplevering

 6.1            De werkzaamheden uitgevoerd door Di-Jo worden als opgeleverd beschouwd:

 • wanneer opdrachtgever de werkzaamheden heeft geïnspecteerd en goedgekeurd;
 • wanneer opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van afwijkingen die vallen binnen de redelijke tolerantie;
 • wanneer opdrachtgever het werk geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft genomen;
 • wanneer Di-Jo opdrachtgever schriftelijk op de hoogte heeft gesteld dat de werkzaamheden zijn voltooid en opdrachtgever veertien (14) dagen na kennis nemen niet hiertegen heeft geprotesteerd.

 6.2            Wanneer opdrachtgever de werkzaamheden afkeurt dan dient dit schriftelijk te geschieden.

Artikel 7 Reclame en Garantie

7.1                  Voor alle door Di-Jo geleverde diensten en/of niet levende producten hebben verschillende garantietermijnen. De garantietermijn die van toepassing is wordt in de offerte vermeld.

7.2                  Op straffe van verval van zijn recht tot reclameren, dient de opdrachtgever reclames gedetailleerd en uitsluitend schriftelijk bij Di-Jo te melden.

7.3                  Reclame is niet mogelijk indien:

de geleverde zaken/diensten een of meer onvolkomenheden of afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;

 • wanneer opdrachtgever nalaat zorg te dragen voor een normaal gebruik van de door Di-Jo geleverde producten. Bij levende producten wordt hier in ieder geval maar niet uitsluitend verstaan: het zorg dragen dat de ondergrond van de levende producten altijd voldoende vochtig gehouden worden en dat eventuele omstandigheden die de groei van deze levende producten belemmert zullen worden verwijderd;
 • wanneer opdrachtgever haar informatieplicht tegenover Di-Jo zoals bepaalt in lid 10.3 van deze algemene voorwaarden heeft verzuimd;
 • de schade is veroorzaakt door nalatigheid van de opdrachtgever of doordat de opdracht -gever in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Di-Jo;
 • de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens Di-Jo (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;
 • Indien aan het uitgevoerde werk en/of levering andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld, dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend waren.

7.4                  In het geval dat opdrachtgever met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde reclameert, en zijn reclame door Di-Jo gegrond wordt bevonden, heeft Di-Jo de keuze om de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) te vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden), te repareren respectievelijk de werkzaamheden opnieuw verrichten dan wel een prijsreductie verlenen.

7.5                  Eventuele aanspraken van opdrachtgever op zijn recht van reclamatie schorten overige verplichtingen van opdrachtgever voortvloeiende uit de overeenkomst niet op.

7.6                  Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 8 Prijs & Betaling

8.1                  Op de website van Di-Jo vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

8.2                  Na het tot stand komen van een overeenkomst kunnen prijzen niet worden verhoogd, behoudens eventuele prijswijzigingen waarop Di-Jo geen invloed heeft zoals BTW tarieven.

8.3                  Betaling dient te geschieden voorafgaand of tijdens de levering van de door Di-Jo te leveren producten.

8.4                  Het staat opdrachtgever vrij de wijze van betaling te kiezen zoals die worden aangeboden door Di-Jo, behoudens hetgeen bepaald in artikel 8.3.

8.5                  Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de opdrachtgever direct aan Di-Jo gemeld te worden, waarna Di-Jo het bedrag zal corrigeren.

8.6                  Onjuistheden in de facturatie ontslaat de opdrachtgever niet van enige betalingsverplichtingen of andere verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden.

8.7                  Prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. Bij foutief aangegeven prijzen houdt Di-Jo zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9 Voorbehoud eigendom

    9.1            Alle intellectuele eigendomsrechten van Di-Jo zoals ontwerpen rapporten of anderszins, door Di-Jo ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan opdrachtgever in het kader van haar dienstverlening, berusten uitsluitend bij Di-Jo of haar licentiegevers.

    9.2            Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren van de door Di-Jo geleverde of ter beschikking gestelde diensten, zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijk toestemming van      Di-Jo.

    9.3            Iedere informatie die betrekking heeft op een offerte en/of aanbieding van Di-Jo blijft het intellectuele eigendom van Di-Jo. Het kopiëren, distribueren of op enige andere wijze gebruiken van deze informatie is strikt verboden, met uitzondering van situaties waarin Di-Jo uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiervoor heeft gegeven aan opdrachtgever.

    9.4            De door Di-Jo geleverde producten blijven eigendom van Di-Jo tot het moment dat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Di-Jo gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

    9.5            Ingeval Di-Jo een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Di-Jo vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

Artikel 10: Verplichtingen opdrachtgever

    10.1            Opdrachtgever stelt Di-Jo in de mogelijkheid de werkzaamheden binnen de door Di-Jo te bepalen werktijd uit te voeren en te zorgen dat de werkzaamheden conform wettelijke veiligheidsvoorschriften kunnen worden uitgevoerd. Ook dient opdrachtgever in bezit te zijn van alle benodigde wettelijke documenten voor de uitvoering van de werkzaamheden die door Di-Jo geleverd worden.

    10.2            Opdrachtgever dient zorg te dragen dat eventuele werkzaamheden van derden geen invloed heeft op de werkzaamheden van Di-Jo.

    10.3            Opdrachtgever dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien opdrachtgever deze verplichting niet nakomt is Di-Jo gerechtigd de diensten voor de opdrachtgever op te schorten of te beëindigen, zonder dat Di-Jo daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens opdrachtgever.

    10.4            Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van correcte informatie die noodzakelijk is een deugdelijke tenuitvoerlegging van de door Di-Jo te leveren diensten. Opdrachtgever vrijwaart Di-Jo voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

    10.5            Opdrachtgever dient in overleg te treden met Di-Jo over de locatie en datum waarop Di-Jo aanvangt met de tenuitvoerlegging van diensten.

    10.6            Indien Di-Jo door toedoen van de opdrachtgever niet kan overgaan tot het leveren van diensten is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Di-Jo als gevolg daarvan zou mogen leiden.

    10.7            Opdrachtgever is verplicht om alle diensten en leveringen af te nemen zoals overeengekomen is in de offerte.

    10.8            Indien komt vast te staan dat er sprake is van een onrechtmatige daad of strafbaar gedrag van opdrachtgever, is Di-Jo gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Indien komt vast te staan dat daarvan geen sprake (meer) is, zal Di-Jo haar dienstverlening zo snel mogelijk hervatten.

    10.9            De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, de werkwijze en omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. De overeengekomen gewijzigde opdracht en/of uitvoering wordt als meer en/of minder werk verrekend.

 10.10            De opdrachtgever kan een overeenkomst met Di-Jo annuleren tot drie (3) weken voorafgaand aan de datum, zoals bepaald artikel 10.5, waarop Di-Jo aanvangt met het aanbieden van diensten.

 10.11            De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de door derden uit te voeren werkzaamheden, die niet tot het werk van de opdrachtnemer behoren zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk geen vertraging ondervindt.

Artikel 11 Verplichtingen Di-Jo

      11.1          Di-Jo verplicht zich tot het deugdelijk verrichten van de werkzaamheden zoals die omschreven staan in de offerte/aanbieding en dat alle door Di-Jo ter beschikking gestelde zaken deugdelijk functioneren.

      11.2          Di-Jo verplicht zich om bij de uitvoering van de werkzaamheden daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving acht te nemen, zoals die van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden.

      11.3          Di-Jo verplicht zich om de opdrachtgever te wijzen op:

 • Eventuele onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden.
 • Onjuistheden in de door opdrachtgever gewenste constructies/aanleg en werkwijzen.

      11.4          De in artikel 11.3 neergelegde verplichtingen van Di-Jo ontstaan wanneer Di-Jo de gebreken of onjuistheden kende of behoorde te kennen.

      11.5          Di-Jo is verplicht de schade te vergoeden die door toedoen of een nalaten van Di-Jo aan de kant van de opdrachtgever is ontstaan en die de Di-Jo aangerekend kan worden.

      11.6          De Di-Jo zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen.

Artikel 12: Overmacht

    12.1            Di-Jo is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

    12.2            Di-Jo kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de opdrachtgever als Di-Jo gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

Artikel 13 Klachten

     13.1            Eventuele klanten die klachten hebben over door Di-Jo geleverde producten en/of diensten dienen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een redelijke termijn; gedetailleerd, volledig en schriftelijk bij Di-Jo te worden ingediend.

     13.2            Nadat een klacht door een klant bij Di-Jo is ingediend probeert Di-Jo binnen veertien (14) dagen te reageren. Mocht Di-Jo niet in staat zijn om binnen deze termijn inhoudelijk op de klacht te reageren dan zal Di-Jo een indicatie geven wanneer er wel uitvoerig op de klacht kan worden ingegaan.

     13.3            De klant en Di-Jo zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

   14.1             Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Di-Jo partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.